person_outline
جستجو کردن

دو شرکت به بازار هوشمند ضربه زدند، اما بزرگترین سومین خنده بود

خوانندگان: 5 / 5

ستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال استستاره فعال است
دو شرکت به بازار هوشمند ضربه زدند، اما بزرگترین سومین خنده بود - 5.0 بیرون از 5 بر اساس 1 رای

هیچ تعجب دیوانه ای وجود ندارد، اما در سه ماهه دوم، چیزهای جالب رخ داده است.

idcanalystss