person_outline
جستجو کردن

NVIDIA DLSS به خوبی با سرود خیره شد

خوانندگان: 0 / 5

ستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال استستاره غیر فعال است

البته، DLSS (Super Sampling In-depth Learning) در بازی پس از به روز رسانی، تنها برای کنترل کننده های گرافیکی با میکرو آرشیو تورینگ تورینگ فعال می شود.