person_outline
search

איכות הרדיו של רדיו Kossuth השתפרה

ביקורת הקוראים: 0 / 5

הכוכב אינו פעילהכוכב אינו פעילהכוכב אינו פעילהכוכב אינו פעילהכוכב אינו פעיל

2014. מ ינואר 2, אתה יכול ללכת למאזינים יותר באיכות טובה יותר על ידי מתן רדיו שירות ציבורי.30-רדיובעזרת רשת המס החדשה וחילופי התדרים העומדים לרשות הציבור, שידורי רדיו Kossuth ו- Dankó משודרים למספר תלמידים. כתוצאה משיפור האיכות, מנהל השירות הציבורי זמין כעת כאחוז מה- 88 של המדינה, בעוד שהרדיו 84 של Dankó הגיע לאזור כיסוי באחוזים.